Election of the Election Committee 2022

vAL AV VALBEREDNING 2022

Nominering av kandidater inför val av Ekonomihögskolans valberedning

(in English below)

5 oktober 2022

Vid varje fakultet ska det finnas en valberedning. Valberedningen hanterar val till universitetskollegiet samt fakultetsval gällande Ekonomihögskolans ledning och ledamöter till Fakultetsstyrelsen. Mandatperioden för den nuvarande valberedningen upphör den 30 november 2022. Under hösten ska en ny valberedning väljas och inför det valet så startar nu en nomineringsperiod. 

Valberedningen

Val av valberedning kommer att äga rum under hösten (14 november till 25 november). Information om valet kommer att skickas ut i början av november.

Valberedningen ska bestå av sju ledamöter (vetenskapligt kompetenta lärare samt övriga anställda). De vetenskapligt kompetenta lärarna ska vara i majoritet. När det gäller könsbalans, får representationen av det ena könet inte understiga 40% av ledamöterna. Vetenskapligt kompetenta lärare är de som innehar anställningar som kräver att man är disputerad. De lärarbefattningar vid Ekonomihögskolan som faller i denna kategori är: professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor, postdoktor.

För att få nominera kandidater samt vara röstberättigad i valet av valberedning så ska man vara anställd minst 50 procent av heltid och vara anställd tillsvidare eller har minst två års sammanhängande anställning vid fakulteten. Valbar till själva valberedningen är den som uppfyller kriterierna ovan och som kan förväntas ha fortsatt anställning då mandatperioden för valberedningen börjar. Valberedningens mandatperiod är tre år (2022-12-01 – 2025-11-30).

Doktorander med doktorsanställning är inte röst- och nomineringsberättigade då de i detta sammanhang räknas som studenter.

Processen med nomineringsarbetet

Vem som är röst- och nomineringsberättigade vid fakulteten, det vill säga har möjlighet att nominera kandidater till ledamöter i valberedningen, framgår av den fastställda röstlängden vilken avser förhållandena per den 1 september 2022. Röstlängden är även tillgänglig på rektorskansliet.

Nomineringar ska ha inkommit till Alf.Rosenback@ehl.lu.se, senast fredag den 28 oktober 2022 kl 12.00.


In English:

Nomination of candidates for the election of the Election Committee of LUSEM

At Lund University each faculty shall have an Election Committee. The Election Committee handles elections to the University College and faculty elections regarding the School’s management and members of the Faculty Board. The term of office of the current Election Committee ends on 30 November 2022. In the autumn, a new Election Committee will therefore be elected and a nomination period is now starting for this election. 

The Election Committee of the School

The election of the Election Committee will take place in the autumn (14 November to 25 November). Information on the election will be sent out in the beginning of November.

The Election Committee consists of seven members (scientifically competent teachers and other employees). The scientifically competent teachers should be in the majority. In the case of gender balance, the representation of one gender must be no less than 40% of the members. Scientifically competent teachers are positions that require a doctoral degree. The relevant teaching positions at LUSEM are: Professor, Senior Lecturer, Associate Senior Lecturer, Postdoc.

To be eligible to nominate candidates and to vote in the election, one must be employed at least 50 percent of full time and be appointed during a permanent employment or have at least two years of continuous employment at the Faculty. Those who are elected to be on the Election Committee are those who meet the above criteria and who can be expected to have continuous employment, when the term of office for the Election Committee begins. The Election Committee's term of office is three years (2022-12-01 – 2025-11-31). 

Doctoral students with a doctoral position are not entitled to vote or be nominated, as in this context, they are regarded as students.

The nomination process

Those at the School, who are eligible to vote and nominate are made clear from the approved list of voters. The list is also available at the Dean's office.

Nominations must be received by Alf.Rosenback@ehl.lu.se, no later than Friday 28 October 2022 at 12 (noon).

The Election

The election will be carried out by an electronic voting procedure. A link will be emailed to to the staff 8 December and you will access the electronic ballot. The online voting system guarantees complete anonymity and is set up using EasyVote. 

 

Last published: 2022-12-07